Live sikh kirtan video broadcasting and audio video sharing community

Raagi Kirtan - Most Recent
Avoh Sikh - Bhai Gagandip Singh Ji Agra Wale at Gurgaon
Added: 17th October 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Gagandip Singh Ji Agra Wale
Venue: Gurgaon
Views: 15521  Comments: 0
video rating
Bhai Gagandeep Singh Ji Agra Wale at Gurgaon

Tags: gagandeep agra gurgaon
Hau Balhari Satgur Charna - Bhai Guriqbal Singh Ji at Tikana Sahib
Added: 11th June 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Guriqbal Singh Ji
Venue: Tikana Sahib
Views: 9546  Comments: 0
video rating
Hau Balihari Satgur Charna by Bhai Guriqbal Singh Ji at Tikana Sahib - Punjabi Bagh, New Delhi [baaniblock] vfhMsu mhlw 5 ] Dnu su vylw ijqu drsnu krxw ] hau bilhwrI siqgur crxw ]1] jIA ky dwqy pRIqm pRB myry ] mnu jIvY pRB nwmu icqyry ]1] rhwau ] scu mMqRu qumwrw AMimRq bwxI ] sIql...

Tags: tikana, sahib, punjabi, bagh, guriqbal, hau, balihari,satgur,charna
Din Dayal Bharose Tere - Bhai Chamanjit Singh Ji Lal at Tikana Sahib
Added: 11th June 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Chamanjit Singh Ji Lal
Venue: Tikana Sahib
Views: 9239  Comments: 0
video rating
Bhai Chamanjit Singh Ji Lal at Tikana Sahib, Punjabi Bagh - New Delhi [baaniblock] gauVI ] rwm jpau jIA AYsy AYsy ] DRU pRihlwd jipE hir jYsy ]1] dIn dieAwl Brosy qyry ] sBu prvwru cVwieAw byVy ]1] rhwau ] jw iqsu BwvY qw hukmu mnwvY ] ies byVy kau pwir lGwvY ]2] gur prswid AYsI buiD...

Tags: chamanjit,lal,din,dayal,tikana,sahib,punjabi,bagh,delhi
Bahuta kahiye bahuta hoye - Bhai Gagandeep Singh GangaNgr Wale at Tikana Sahib
Added: 11th June 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Gagandeep Singh GangaNgr Wale
Venue: Tikana Sahib
Views: 8764  Comments: 0
video rating
Bhai Gagandeep Singh Ji GangaNagar Wale at Tikana Sahib, Punjabi Bagh - Delhi [baaniblock] AMqu n isPqI khix n AMqu ] AMqu n krxY dyix n AMqu ] AMqu n vyKix suxix n AMqu ] AMqu n jwpY ikAw min mMqu ] AMqu n jwpY kIqw Awkwru ] AMqu n jwpY pwrwvwru ] AMq kwrix kyqy ibllwih ] qw ky AMq n...

Tags: tikana, sahib, punjabi, bagh, gagandeep, ganga nagar, delhi, bahuta, kahiye, hoye
Jako Har Rang Lago - Bhai Harpreet Singh Ji Gaziabad at Delhi
Added: 20th April 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Harpreet Singh Ji Gaziabad
Venue: Delhi
Views: 27109  Comments: 0
video rating
Bhai Harpreet Singh Ji Gaziabad at Gurmat Kirtan Samagam at Inderpuri - Delhi [baaniblock] DnwsrI mhlw 5 ] jw kau hir rMgu lwgo iesu jug mih so khIAq hY sUrw ] Awqm ijxY sgl vis qw kY jw kw siqguru pUrw ]1] Twkuru gweIAY Awqm rMig ] srxI pwvn nwm iDAwvn shij smwvn sMig ]1] rhwau ] jn ky...

Tags: harpreet ja ko har rang inderpreet gaziabad
Chet Govind Aradhiye - Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri at sohana
Added: 20th April 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri
Venue: sohana
Views: 28072  Comments: 0
video rating
Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri at the Annual Gurmat Samagam - Sohana [baaniblock] cyiq goivMdu ArwDIAY hovY AnMdu Gxw ] sMq jnw imil pweIAY rsnw nwmu Bxw ] ijin pwieAw pRBu Awpxw Awey iqsih gxw ] ieku iKnu iqsu ibnu jIvxw ibrQw jnmu jxw ] jil Qil mhIAil pUirAw rivAw ivic vxw ] so pRBu...

Tags: sohana manpreet kanpuri 2014 chet govind
Rakh Leho Bhai Mere Kao - Bhai Amarjeet Singh Ji Patiala at Hari Nagar Delhi
Added: 11th April 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Amarjeet Singh Ji Patiala
Venue: Hari Nagar Delhi
Views: 6501  Comments: 0
video rating
Bhai Amarjeet Singh Ji Patiala Wale doing Gurbani Kirtan at a gurmat samagam in Hari Nagar, Delhi. [baaniblock] soriT m: 5 ] gey klys rog siB nwsy pRiB ApunY ikrpw DwrI ] AwT phr AwrwDhu suAwmI pUrn Gwl hmwrI ]1] hir jIau qU suK sMpiq rwis ] rwiK lYhu BweI myry kau pRB AwgY Ardwis ] rhwau...

Tags: amarjeet pariala rakh leho bhai hari
Santahu Prabh Mera Sada - Bhai Amarjeet Singh Ji Patiala at Patel Nagar
Added: 11th April 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Amarjeet Singh Ji Patiala
Venue: Patel Nagar
Views: 6230  Comments: 0
video rating
Bhai Amarjeet Singh Ji with his melodious voice singing Shabad at Hari Nagar, New Delhi [baaniblock] soriT mhlw 5 ] pRBu Apunw irdY iDAwey ] Gir shI slwmiq Awey ] sMqoKu BieAw sMswry ] guir pUrY lY qwry ]1] sMqhu pRBu myrw sdw dieAwlw ] Apny Bgq kI gxq n gxeI rwKY bwl gupwlw ]1] rhwau ]...

Tags: hari patiala amarjeet santahu prabh mera sada dayala
Fateh Bhayi MannJeet - Bhai Varinder Singh Ji Delhi at Patel Nagar
Added: 11th April 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Varinder Singh Ji Delhi
Venue: Hari Nagar
Views: 5800  Comments: 0
video rating
Bhai Varinder Singh Ji Delhi Wale doing gurbani kirtan at Hari Nagar New Delhi [baaniblock] salok || faahae kaattae mittae gavan fathih bhee man jeeth || naanak gur thae thhith paaee firan mittae nith neeth ||1|| sloku ] Pwhy kwty imty gvn Piqh BeI min jIq ] nwnk gur qy iQq pweI...

Tags: varinder fateh bhayi patel
Tu hai waho - Bhai Balwinder Singh Ji Hajuri Ragi at Delhi
Added: 15th February 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Balwinder Singh Ji Hajuri Ragi
Venue: Delhi
Views: 98950  Comments: 0
video rating
Bhai Balwinder Singh Ji Hajuri Ragi - Shri Harimandir Sahib at New Delhi [baaniblock] pRBwqI mhlw 1 ] Awvqu iknY n rwiKAw jwvqu ikau rwiKAw jwie ] ijs qy hoAw soeI pru jwxY jW aus hI mwih smwie ]1] qUhY hY vwhu qyrI rjwie ] jo ikCu krih soeI pru hoiebw Avru n krxw jwie ]1] rhwau ] jYsy...

Tags: balwinder, hajuri, harimandir, darbar, waho, vaho