21-23.Aug.2019 Gurmat Kirtan Samagam at Yamunanagar - various at yamunanagar
21-23.Aug.2019 Gurmat Kirtan Samagam...(68)
17.Aug.2019 Gurmat Kirtan Samagam From Durgapur-Uttrakhand - various at uttrakhand
17.Aug.2019 Gurmat Kirtan Samagam...(51)
10-11 Aug 2019 Gurmat Naam Simran Samagam at G.Rakab Ganj Sahib-Delhi - various at delhi
10-11 Aug 2019 Gurmat Naam Simran...(90)
9 August 2019 - Gurmat kirtan Samagam From Ashok Vihar - Delhi - various at Ashok Vihar Delhi
9 August 2019 - Gurmat kirtan Samagam...(75)
25 July 2019 - Gurmat Kirtan Samagam at G.Sis Ganj Sahib - Delhi - various at Delhi  Gurudwara sis ganj sahib
25 July 2019 - Gurmat Kirtan Samagam...(225)
15.July-24.July.2019 Gurmat Kirtan Samagam From Raipur - various at raipur
15.July-24.July.2019 Gurmat Kirtan...(169)