Live Gurbani Kirtan Channel - Video Broadcasting and Mp3 Kirtan Audio Sharing Community.

Adverts
_
Gurbani Kirtan Video and MP3 Audio
Search for Gurbani Kirtan Video and MP3 Audio
Search:
Category:
 
SALANA SHAHEDDI SAMAGAM DT 07.12.2013 AND 08.12.2013 - BIBA KIRANDEEP KAUR MOHALIWALE at KANSAL, NEAR CHANDIGARH
Added: 25th November 2013
Posted By: 1onkar
Views: 1814
Comments: 0

video rating
Waheguru ji ka Khalsa,Waheguru ji ki Fateh Salana Shaheedi Samagam will be held on 07.12.2013 and 08.12.2013 at Gurudwara sahib,Kansal, near Chandigarh hight court, Participating Kirtani Jathas - Bhai Davinder Singh ji, Hazoori Raagi, Shiri Darbar Sahib, Amritsar sahib Biba Kirandeep Kaur...

Tags: gurbani, kirtan, amritbani
Updes Ji Dita Satguru - Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri at Delhi
Added: 1st December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 4099
Comments: 0

video rating
Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri at Gurdwara Sis Ganj Sahib. on 2.Nov.2013 [baaniblock] pauVI ] sw syvw kIqI sPl hY ijqu siqgur kw mnu mMny ] jw siqgur kw mnu mMinAw qw pwp ksMml BMny ] aupdysu ij idqw siqgurU so suixAw isKI kMny ] ijn siqgur kw Bwxw mMinAw iqn cVI cvgix vMny ] ieh cwl...

Tags: updes dia satguru manpreet kanpuri sis ganj delhi
Hau Dhundendi Darsan Karan - Bhai Harcharan Singh Ji Hajuri Ragi at Delhi
Added: 1st December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 4191
Comments: 0

video rating
Bhai Harcharan Singh Ji Hajuri Ragi Shari Harimandir Sahib at Gurbani Kirtan Samagam at Patel Nagar , New Delhi on 19.Nov.2013 [baaniblock] tofI mhlw 5 Gru 4 dupdy 1a siqgur pRswid ] rUVo mnu hir rMgo loVY ] gwlI hir nIhu n hoie ] rhwau ] hau FUFydI drsn kwrix bIQI bIQI pyKw ] gur imil...

Tags: hau dhundendi khalsa harcharan singh harimandir hajuri patel delhi
Nirgunia No Aape - Bhai Gurluvleen Singh Ji at Delhi
Added: 2nd December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 8746
Comments: 0

video rating
Bhai Gurluvleen Singh Ji AKhand Kirtan Samagam at Gita Colony New Delhi on 14Aug2013. [baaniblock] soriT mhlw 3 duqukI ] inguixAw no Awpy bKis ley BweI siqgur kI syvw lwie ] siqgur kI syvw aUqm hY BweI rwm nwim icqu lwie ]1] hir jIau Awpy bKis imlwie ] guxhIx hm AprwDI BweI pUrY siqguir...

Tags: gurluvleen akj akhand kirtan girta colony delhi nirgunia
Jako Har Rang Lago - Bhai Mehtaab Singh Ji ASR at Delhi
Added: 7th December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 43133
Comments: 0

video rating
Bhai Mehtaab Singh Ji Shri Amritsar wale at Gurmat Kirtan Samagam at Gurdwara Sis Ganj Sahib Delhi. [baaniblock] DnwsrI mhlw 5 ] jw kau hir rMgu lwgo iesu jug mih so khIAq hY sUrw ] Awqm ijxY sgl vis qw kY jw kw siqguru pUrw ]1] Twkuru gweIAY Awqm rMig ] srxI pwvn nwm iDAwvn shij smwvn...

Tags: jako har rang mehtaab amritsar sis ganj delhi
Gobind Ki Aisi Kaar - Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri at Delhi
Added: 7th December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 131962
Comments: 3

video rating
Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri at Delhi [baaniblock] swrg mhlw 4 ] goibd kI AYsI kwr kmwie ] jo ikCu kry su siq kir mwnhu gurmuiK nwim rhhu ilv lwie ]1] rhwau ] goibd pRIiq lgI Aiq mITI Avr ivsir sB jwie ] Anidnu rhsu BieAw mnu mwinAw joqI joiq imlwie ]1] jb gux gwie qb hI mnu iqRpqY...

Tags: gobind ki aisi manpreet kanpuri
SATNAM WAHEGURU - BHAI SATVINDER SINGH JI at JHANGOLA NO. 2, DELHI
Added: 18th December 2013
Posted By: desiwarwal
Views: 3433
Comments: 0

video rating
PEOPLE WILL ENGROSSING IN WAHEGURU SIMRAN......

Tags: SATNAM WAHEGURU
sabad man hali kirsani karni - Bhai Mandeep Singh ji RCF Kapurthala at gurudwara rcf
Added: 21st December 2013
Posted By: 13mandeepsingh
Views: 3616
Comments: 0

video rating
guru nanak dev ji sabad man hali kirsani karni

Tags: sabad, gurbani ,bhai mandeep singh
Babiha Amrit Vele - Bhai Nirmal Singh Ji Khalsa at Delhi
Added: 22nd December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 123180
Comments: 0

video rating
Bhai Nirmal Singh Ji Khalsa - Hauri Ragi Shri Harimandir Sahib. [baaniblock] slok m: 3 ] bwbIhw AMimRq vylY boilAw qW dir suxI pukwr ] myGY no Purmwnu hoAw vrshu ikrpw Dwir ] hau iqn kY bilhwrxY ijnI scu riKAw auir Dwir ] nwnk nwmy sB hrIAwvlI gur kY sbid vIcwir ]1] [/baaniblock]...

Tags: babiha amrit nirmal harimandir hajuri
Kar Kirpa Apni Bhagati - Bhai Harcharan Singh Ji Hajuri Ragi at Delhi
Added: 22nd December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 124121
Comments: 0

video rating
Bhai Harcharan Singh Ji Khalsa - Hajuri Ragi Shri Harimandir Sahib at New Delhi [baaniblock] sUhI mhlw 5 ] kIqw loVih so pRB hoie ] quJ ibnu dUjw nwhI koie ] jo jnu syvy iqsu pUrn kwj ] dws Apuny kI rwKhu lwj ]1] qyrI srix pUrn dieAwlw ] quJ ibnu kvnu kry pRiqpwlw ]1] rhwau ] jil Qil...

Tags: kar kirpa bhagat harcharan singh khalsa hajuri harimandir