Live Gurbani Kirtan Channel - Video Broadcasting and Mp3 Kirtan Audio Sharing Community.

Adverts
_
Gurbani Kirtan Video and MP3 Audio
Search for Gurbani Kirtan Video and MP3 Audio
Search:
Category:
 
AKJ Damdama Sahib 2013 - Bhai Ravinder Singh Ji at Damdama Sahib Delhi
Added: 22nd July 2013
Posted By: ssbawa
Views: 3428
Comments: 0

video rating
Bhai Ravinder Singh Ji Delhi at Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam at Gurdwara Shri Damdama Sahib on July 20th, 2013 [baaniblock] isrIrwgu mhlw 5 Gru 5 ] jwnau nhI BwvY kvn bwqw ] mn Koij mwrgu ]1] rhwau ] iDAwnI iDAwnu lwvih ] igAwnI igAwnu kmwvih ] pRBu ikn hI jwqw ]1] BgauqI rhq jugqw...

Tags: akj, damdama shaib, 2013, raen sabhai, delhi, ravinder, akhand kirtan
Bhai Kultar Singh Ji Amritsar at Damdama Sahib AKJ Samagam 2013
Added: 22nd July 2013
Posted By: ssbawa
Views: 11648
Comments: 0

video rating
Bhai Kultar Singh Ji Amritsar at the Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam Delhi on July 2013. [baaniblock] vfhMsu mhlw 1 ] Awvhu imlhu shylIho scVw nwmu leyhW ] rovh ibrhw qn kw Awpxw swihbu sMm@wlyhW ] swihbu sm@wilh pMQu inhwilh Asw iB EQY jwxw ] ijs kw kIAw iqn hI lIAw hoAw iqsY kw Bwxw ]...

Tags: akj, damdama shaib, 2013, raen sabhai, delhi, kultar, akhand kirtan
AKJ Damdama Sahib 2013 - Bibi Kulwinder Kaur Ji Jammu at Damdama Sahib Delhi
Added: 22nd July 2013
Posted By: ssbawa
Views: 14629
Comments: 0

video rating
Bibi Kulwinder Kaur Ji Jammu at Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam at Gurdwara Shri Damdama Sahib Delhi on July 20th, 2013 [baaniblock] mlwr mhlw 1 ] krau ibnau gur Apny pRIqm hir vru Awix imlwvY ] suix Gn Gor sIqlu mnu morw lwl rqI gux gwvY ]1] brsu Gnw myrw mnu BInw ] AMimRq bUMd...

Tags: akj, damdama shaib, 2013, raen sabhai, delhi, kulwinder,jammu, akhand kirtan
Stage show with a message - Nihaal at Delhi
Added: 27th July 2013
Posted By: ssbawa
Views: 14503
Comments: 0

video rating
Yet another message-filled rocking performance by Sikh Youth at Nihaal 2013 at New Delhi

Tags: nihaal, 2013, ramp, stage, show
Mera Mann Loche - Bhai Ravinder Singh Ji Hajuri Ragi at Gurgaon
Added: 27th August 2013
Posted By: ssbawa
Views: 29962
Comments: 0

video rating
Bhai Ravinder Singh Ji at Gurgaon [baaniblock] mwJ mhlw 5 caupdy Gru 1 ] myrw mnu locY gur drsn qweI ] iblp kry cwiqRk kI inAweI ] iqRKw n auqrY sWiq n AwvY ibnu drsn sMq ipAwry jIau ]1] hau GolI jIau Goil GumweI gur drsn sMq ipAwry jIau ]1] rhwau ] qyrw muKu suhwvw jIau shj Duin bwxI ]...

Tags: ravinder,hajuri,harimandir,mera,man,loche,gurgaon
Mera Satgur Pyar - Bhai Harsimran Singh Ji Amritsar at Delhi
Added: 6th September 2013
Posted By: ssbawa
Views: 26562
Comments: 0

video rating
Bhai Harsimran Singh Ji Amritsar Wale at Annual Gurmat Samagam at New Mahabir Nagar, New Delhi [baaniblock] gauVI bYrwgix mhlw 4 ] ijsu imilAY min hoie AnMdu so siqguru khIAY ] mn kI duibDw ibnis jwie hir prm pdu lhIAY ]1] myrw siqguru ipAwrw ikqu ibiD imlY ] hau iKnu iKnu krI nmskwru...

Tags: harsimran, mera, satgur,mahabir
Ardas Kari Prabh Apne Aage - Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri at Delhi
Added: 6th September 2013
Posted By: ssbawa
Views: 28871
Comments: 0

video rating
Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri at the Annual Gurmat Kirtan Samagam at New Mahavi Nagar, New Delhi [baaniblock] sUhI mhlw 5 ] quDu iciq Awey mhw AnMdw ijsu ivsrih so mir jwey ] dieAwlu hovih ijsu aUpir krqy so quDu sdw iDAwey ]1] myry swihb qUM mY mwxu inmwxI ] Ardwis krI pRB Apny AwgY...

Tags: ardas, kari, prabh, manpreet, kanpuri,mahavir, delhi
Eh Jag Meet Na Dekhyo - Bhai Harjinder Singh Ji Srinagar at Patel Nagar
Added: 1st December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 2676
Comments: 0

video rating
Bhai Harjinder Singh Ji Shri Nagar Wale at Gurmat Samagam at Patel Nagar, New Delhi [baaniblock] soriT mhlw 9 ] ieh jig mIqu n dyiKE koeI ] sgl jgqu ApnY suiK lwigE duK mY sMig n hoeI ]1] rhwau ] dwrw mIq pUq snbMDI sgry Dn isau lwgy ] jb hI inrDn dyiKE nr kau sMgu Cwif sB Bwgy ]1] khauN...

Tags: eh jag meet harjinder shrinagar patel
Ek Bhagat Narain - Bhai Dalbir Singh Ji Hajuri Ragi at Delho
Added: 1st December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 2653
Comments: 0

video rating
Bhai Dalbir Singh Ji Hajuri Ragi Shri Harimandir Sahib at New Delhi Gurmat Samagam. [baaniblock] bsMqu mhlw 9 ] mn khw ibswirE rwm nwmu ] qnu ibnsY jm isau prY kwmu ]1] rhwau ] iehu jgu DUey kw phwr ] qY swcw mwinAw ikh ibcwir ]1] Dnu dwrw sMpiq gRyh ] kCu sMig n cwlY smJ lyh ]2] iek...

Tags: ik bhagat narain hajuri harimandir dalbir patel nagar delhi
Avoh Meet Piare - Bhai Nirmal Singh Ji Hajuri Ragi at Delhi
Added: 1st December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 3665
Comments: 0

video rating
Bhai Nirmal Singh Ji Hajuri Ragi Shri Harimandir Sahib at Gurmat Kirtan Samagam at Krishna Park, New Delhi [baaniblock] Awvhu mIq ipAwry ] mMgl gwvhu nwry ] scu mMglu gwvhu qw pRB Bwvhu soihlVw jug cwry ] ApnY Gir AwieAw Qwin suhwieAw kwrj sbid svwry ] igAwn mhw rsu nyqRI AMjnu iqRBvx...

Tags: avo meet mit piare hajuri krishna nirmal