Live Gurbani Kirtan Channel - Video Broadcasting and Mp3 Kirtan Audio Sharing Community.

Added: 9th January 2014
Posted By: ssbawa
Artist: AKJ
Venue: Meerut
Views: 180513  Comments: 0
video rating
Annual Akhand Keertan Samagam at Meerut [baaniblock] swrg mhlw 5 ] poQI prmysr kw Qwnu ] swDsMig gwvih gux goibMd pUrn bRhm igAwnu ]1] rhwau ] swiDk isD sgl muin locih ibrly lwgY iDAwnu ] ijsih ikRpwlu hoie myrw suAwmI pUrn qw ko kwmu ]1] jw kY irdY vsY BY BMjnu iqsu jwnY sgl jhwnu ]...

Tags: akj akhand kirtan meerut pothi parmeshar
Added: 22nd December 2013
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Harcharan Singh Ji Hajuri Ragi
Venue: Delhi
Views: 124404  Comments: 0
video rating
Bhai Harcharan Singh Ji Khalsa - Hajuri Ragi Shri Harimandir Sahib at New Delhi [baaniblock] sUhI mhlw 5 ] kIqw loVih so pRB hoie ] quJ ibnu dUjw nwhI koie ] jo jnu syvy iqsu pUrn kwj ] dws Apuny kI rwKhu lwj ]1] qyrI srix pUrn dieAwlw ] quJ ibnu kvnu kry pRiqpwlw ]1] rhwau ] jil Qil...

Tags: kar kirpa bhagat harcharan singh khalsa hajuri harimandir
Added: 22nd December 2013
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Nirmal Singh Ji Khalsa
Venue: Delhi
Views: 123441  Comments: 0
video rating
Bhai Nirmal Singh Ji Khalsa - Hauri Ragi Shri Harimandir Sahib. [baaniblock] slok m: 3 ] bwbIhw AMimRq vylY boilAw qW dir suxI pukwr ] myGY no Purmwnu hoAw vrshu ikrpw Dwir ] hau iqn kY bilhwrxY ijnI scu riKAw auir Dwir ] nwnk nwmy sB hrIAwvlI gur kY sbid vIcwir ]1] [/baaniblock]...

Tags: babiha amrit nirmal harimandir hajuri
Added: 7th December 2013
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri
Venue: Delhi
Views: 132438  Comments: 3
video rating
Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri at Delhi [baaniblock] swrg mhlw 4 ] goibd kI AYsI kwr kmwie ] jo ikCu kry su siq kir mwnhu gurmuiK nwim rhhu ilv lwie ]1] rhwau ] goibd pRIiq lgI Aiq mITI Avr ivsir sB jwie ] Anidnu rhsu BieAw mnu mwinAw joqI joiq imlwie ]1] jb gux gwie qb hI mnu iqRpqY...

Tags: gobind ki aisi manpreet kanpuri
Added: 7th December 2013
Posted By: ssbawa
Artist: Giani Pinderpal Singh Ji
Venue: Delhi
Views: 55892  Comments: 0
video rating
Giani Pinderpal Singh Ji at Patel Nagar, New Delhi on Nov 23rd, 2013

Tags: pinderpal katha giani patel delhi
Added: 7th December 2013
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Mehtaab Singh Ji ASR
Venue: Delhi
Views: 43456  Comments: 0
video rating
Bhai Mehtaab Singh Ji Shri Amritsar wale at Gurmat Kirtan Samagam at Gurdwara Sis Ganj Sahib Delhi. [baaniblock] DnwsrI mhlw 5 ] jw kau hir rMgu lwgo iesu jug mih so khIAq hY sUrw ] Awqm ijxY sgl vis qw kY jw kw siqguru pUrw ]1] Twkuru gweIAY Awqm rMig ] srxI pwvn nwm iDAwvn shij smwvn...

Tags: jako har rang mehtaab amritsar sis ganj delhi
Added: 2nd December 2013
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Gurluvleen Singh Ji
Venue: Delhi
Views: 9226  Comments: 0
video rating
Bhai Gurluvleen Singh Ji AKhand Kirtan Samagam at Gita Colony New Delhi on 14Aug2013. [baaniblock] soriT mhlw 3 duqukI ] inguixAw no Awpy bKis ley BweI siqgur kI syvw lwie ] siqgur kI syvw aUqm hY BweI rwm nwim icqu lwie ]1] hir jIau Awpy bKis imlwie ] guxhIx hm AprwDI BweI pUrY siqguir...

Tags: gurluvleen akj akhand kirtan girta colony delhi nirgunia
Added: 2nd December 2013
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Surinder Singh Ji Patel Nagar
Venue: Delhi
Views: 12075  Comments: 0
video rating
Bhai Surinder Singh Ji Patel Nagar with melodious kirtan of Salok MAhalla 9.

Tags: salok mahalla patel nagar delhi surinder singh kirtan
Added: 1st December 2013
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Harcharan Singh Ji Hajuri Ragi
Venue: Delhi
Views: 4497  Comments: 0
video rating
Bhai Harcharan Singh Ji Hajuri Ragi Shari Harimandir Sahib at Gurbani Kirtan Samagam at Patel Nagar , New Delhi on 19.Nov.2013 [baaniblock] tofI mhlw 5 Gru 4 dupdy 1a siqgur pRswid ] rUVo mnu hir rMgo loVY ] gwlI hir nIhu n hoie ] rhwau ] hau FUFydI drsn kwrix bIQI bIQI pyKw ] gur imil...

Tags: hau dhundendi khalsa harcharan singh harimandir hajuri patel delhi
Added: 1st December 2013
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri
Venue: Delhi
Views: 4366  Comments: 0
video rating
Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri at Gurdwara Sis Ganj Sahib. on 2.Nov.2013 [baaniblock] pauVI ] sw syvw kIqI sPl hY ijqu siqgur kw mnu mMny ] jw siqgur kw mnu mMinAw qw pwp ksMml BMny ] aupdysu ij idqw siqgurU so suixAw isKI kMny ] ijn siqgur kw Bwxw mMinAw iqn cVI cvgix vMny ] ieh cwl...

Tags: updes dia satguru manpreet kanpuri sis ganj delhi