Live sikh kirtan video broadcasting and audio video sharing community

Bahuta kahiye bahuta hoye - Bhai Gagandeep Singh GangaNgr Wale at Tikana Sahib
Added: 11th June 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Gagandeep Singh GangaNgr Wale
Venue: Tikana Sahib
Views: 10150  Comments: 0
video rating
Bhai Gagandeep Singh Ji GangaNagar Wale at Tikana Sahib, Punjabi Bagh - Delhi [baaniblock] AMqu n isPqI khix n AMqu ] AMqu n krxY dyix n AMqu ] AMqu n vyKix suxix n AMqu ] AMqu n jwpY ikAw min mMqu ] AMqu n jwpY kIqw Awkwru ] AMqu n jwpY pwrwvwru ] AMq kwrix kyqy ibllwih ] qw ky AMq n...

Tags: tikana, sahib, punjabi, bagh, gagandeep, ganga nagar, delhi, bahuta, kahiye, hoye
AKJ Malviya Ngr - Bhai Davinder Singh Ji ASI at Delhi
Added: 21st April 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Davinder Singh Ji ASI
Venue: Delhi
Views: 28518  Comments: 0
video rating
Bhai Davinder Singh ASI - Gurdaspur at Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam at Malviya Nagar, New Delhi on 19April2014 [baaniblock] kwnVw mhlw 5 ] kIriq pRB kI gwau myrI rsnW ] Aink bwr kir bMdn sMqn aUhW crn goibMd jI ky bsnw ]1] rhwau ] Aink BWiq kir duAwru n pwvau ] hoie ikRpwlu q hir hir...

Tags: davinder asi gurdaspur akj 2014 raen sabhai akj akhand kirtan kirat prabh rasna
AKJ Malviya Ngr - Bhai Ravinder Singh Ji Delhi at Delhi
Added: 21st April 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Ravinder Singh Ji Delhi
Venue: Delhi
Views: 28064  Comments: 0
video rating
Bhai Ravinder Singh Ji Delhi at Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam at Malviya Nagar, Delhi on April 19, 2014. [baaniblock] slok mhlw 5 ] qyrw kIqw jwqo nwhI mYno jogu kIqoeI ] mY inrguixAwry ko guxu nwhI Awpy qrsu pieEeI ] qrsu pieAw imhrwmiq hoeI siqguru sjxu imilAw ] nwnk nwmu imlY qW...

Tags: ravinder delhi 2014 akj akhand kirtan raen sabhai malviya nagar
AKJ Malviya Ngr - Bhai Apardeep Singh Ji UK at Delhi
Added: 21st April 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Apardeep Singh Ji UK
Venue: Delhi
Views: 28480  Comments: 0
video rating
Bhai Apardeep Singh Ji UK at Malviya Nagar Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam on April 19, 2014 [baaniblock] gauVI guAwryrI mhlw 5 ] Awn rsw jyqy qY cwKy ] inmK n iqRsnw qyrI lwQy ] hir rs kw qUM cwKih swdu ] cwKq hoie rhih ibsmwdu ]1] AMimRqu rsnw pIau ipAwrI ] ieh rs rwqI hoie...

Tags: apardeep akj 2014 raen sabhai akj akhand kirtan
Jako Har Rang Lago - Bhai Harpreet Singh Ji Gaziabad at Delhi
Added: 20th April 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Harpreet Singh Ji Gaziabad
Venue: Delhi
Views: 28221  Comments: 0
video rating
Bhai Harpreet Singh Ji Gaziabad at Gurmat Kirtan Samagam at Inderpuri - Delhi [baaniblock] DnwsrI mhlw 5 ] jw kau hir rMgu lwgo iesu jug mih so khIAq hY sUrw ] Awqm ijxY sgl vis qw kY jw kw siqguru pUrw ]1] Twkuru gweIAY Awqm rMig ] srxI pwvn nwm iDAwvn shij smwvn sMig ]1] rhwau ] jn ky...

Tags: harpreet ja ko har rang inderpreet gaziabad
Chet Govind Aradhiye - Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri at sohana
Added: 20th April 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri
Venue: sohana
Views: 29263  Comments: 0
video rating
Bhai Manpreet Singh Ji Kanpuri at the Annual Gurmat Samagam - Sohana [baaniblock] cyiq goivMdu ArwDIAY hovY AnMdu Gxw ] sMq jnw imil pweIAY rsnw nwmu Bxw ] ijin pwieAw pRBu Awpxw Awey iqsih gxw ] ieku iKnu iqsu ibnu jIvxw ibrQw jnmu jxw ] jil Qil mhIAil pUirAw rivAw ivic vxw ] so pRBu...

Tags: sohana manpreet kanpuri 2014 chet govind
Rakh Leho Bhai Mere Kao - Bhai Amarjeet Singh Ji Patiala at Hari Nagar Delhi
Added: 11th April 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Amarjeet Singh Ji Patiala
Venue: Hari Nagar Delhi
Views: 7578  Comments: 0
video rating
Bhai Amarjeet Singh Ji Patiala Wale doing Gurbani Kirtan at a gurmat samagam in Hari Nagar, Delhi. [baaniblock] soriT m: 5 ] gey klys rog siB nwsy pRiB ApunY ikrpw DwrI ] AwT phr AwrwDhu suAwmI pUrn Gwl hmwrI ]1] hir jIau qU suK sMpiq rwis ] rwiK lYhu BweI myry kau pRB AwgY Ardwis ] rhwau...

Tags: amarjeet pariala rakh leho bhai hari
Santahu Prabh Mera Sada - Bhai Amarjeet Singh Ji Patiala at Patel Nagar
Added: 11th April 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Amarjeet Singh Ji Patiala
Venue: Patel Nagar
Views: 7631  Comments: 0
video rating
Bhai Amarjeet Singh Ji with his melodious voice singing Shabad at Hari Nagar, New Delhi [baaniblock] soriT mhlw 5 ] pRBu Apunw irdY iDAwey ] Gir shI slwmiq Awey ] sMqoKu BieAw sMswry ] guir pUrY lY qwry ]1] sMqhu pRBu myrw sdw dieAwlw ] Apny Bgq kI gxq n gxeI rwKY bwl gupwlw ]1] rhwau ]...

Tags: hari patiala amarjeet santahu prabh mera sada dayala
Fateh Bhayi MannJeet - Bhai Varinder Singh Ji Delhi at Patel Nagar
Added: 11th April 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Varinder Singh Ji Delhi
Venue: Hari Nagar
Views: 6673  Comments: 0
video rating
Bhai Varinder Singh Ji Delhi Wale doing gurbani kirtan at Hari Nagar New Delhi [baaniblock] salok || faahae kaattae mittae gavan fathih bhee man jeeth || naanak gur thae thhith paaee firan mittae nith neeth ||1|| sloku ] Pwhy kwty imty gvn Piqh BeI min jIq ] nwnk gur qy iQq pweI...

Tags: varinder fateh bhayi patel
Tu hai waho - Bhai Balwinder Singh Ji Hajuri Ragi at Delhi
Added: 15th February 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Balwinder Singh Ji Hajuri Ragi
Venue: Delhi
Views: 100048  Comments: 0
video rating
Bhai Balwinder Singh Ji Hajuri Ragi - Shri Harimandir Sahib at New Delhi [baaniblock] pRBwqI mhlw 1 ] Awvqu iknY n rwiKAw jwvqu ikau rwiKAw jwie ] ijs qy hoAw soeI pru jwxY jW aus hI mwih smwie ]1] qUhY hY vwhu qyrI rjwie ] jo ikCu krih soeI pru hoiebw Avru n krxw jwie ]1] rhwau ] jYsy...

Tags: balwinder, hajuri, harimandir, darbar, waho, vaho
Aath Pehar Gobind Gunn - Bhai Gurpreet Singh Ji Baba Bakala at Delhi
Added: 15th February 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Gurpreet Singh Ji Baba Bakala
Venue: Delhi
Views: 101231  Comments: 0
video rating
Bhai Gurpreet Singh Ji Baba Bakale Wale at New Delhi [baaniblock] mwJ mhlw 5 ] mnu qnu rqw rwm ipAwry ] srbsu dIjY Apnw vwry ] AwT phr goivMd gux gweIAY ibsru n koeI swsw jIau ]1] soeI swjn mIqu ipAwrw ] rwm nwmu swDsMig bIcwrw ] swDU sMig qrIjY swgru ktIAY jm kI Pwsw jIau ]2] cwir...

Tags: gurpreet, baba bakala, delhi, ath, pehar
Jin Janya Sei Tare - Giani Gurdev Singh Ji Australia at Delhi
Added: 15th February 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Giani Gurdev Singh Ji Australia
Venue: Delhi
Views: 96264  Comments: 0
video rating
Giani Gurdev Singh Ji Australia at New Delhi [baaniblock] slok ] sMq shweI jIA ky Bvjl qwrxhwr ] sB qy aUcy jwxIAih nwnk nwm ipAwr ]1] ijn jwinAw syeI qry sy sUry sy bIr ] nwnk iqn bilhwrxY hir jip auqry qIr ]2] [/baaniblock] Salok: The Saints are the helpers, the support of the...

Tags: giani, gurdev, australia, ji, janya
Dhur Ki Baani - Bhai Nirmal Singh Ji Hajuri Ragi at
Added: 13th January 2014
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Nirmal Singh Ji Hajuri Ragi
Venue: --
Views: 170199  Comments: 0
video rating
Bhai Nirmal Singh Ji - Hajuri Ragi Dhri Harimandir Sahib at New Delhi [baaniblock] soriT mhlw 5 ] prmysir idqw bMnw ] duK rog kw fyrw BMnw ] And krih nr nwrI ] hir hir pRiB ikrpw DwrI ]1] sMqhu suKu hoAw sB QweI ] pwrbRhmu pUrn prmysru riv rihAw sBnI jweI ] rhwau ] Dur kI bwxI AweI ]...

Tags: dhur baani nirmal khalsa hajuri
Pothi Parmeshar Ka Than - AKJ at Meerut
Added: 9th January 2014
Posted By: ssbawa
Artist: AKJ
Venue: Meerut
Views: 179399  Comments: 0
video rating
Annual Akhand Keertan Samagam at Meerut [baaniblock] swrg mhlw 5 ] poQI prmysr kw Qwnu ] swDsMig gwvih gux goibMd pUrn bRhm igAwnu ]1] rhwau ] swiDk isD sgl muin locih ibrly lwgY iDAwnu ] ijsih ikRpwlu hoie myrw suAwmI pUrn qw ko kwmu ]1] jw kY irdY vsY BY BMjnu iqsu jwnY sgl jhwnu ]...

Tags: akj akhand kirtan meerut pothi parmeshar
Kar Kirpa Apni Bhagati - Bhai Harcharan Singh Ji Hajuri Ragi at Delhi
Added: 22nd December 2013
Posted By: ssbawa
Artist: Bhai Harcharan Singh Ji Hajuri Ragi
Venue: Delhi
Views: 123805  Comments: 0
video rating
Bhai Harcharan Singh Ji Khalsa - Hajuri Ragi Shri Harimandir Sahib at New Delhi [baaniblock] sUhI mhlw 5 ] kIqw loVih so pRB hoie ] quJ ibnu dUjw nwhI koie ] jo jnu syvy iqsu pUrn kwj ] dws Apuny kI rwKhu lwj ]1] qyrI srix pUrn dieAwlw ] quJ ibnu kvnu kry pRiqpwlw ]1] rhwau ] jil Qil...

Tags: kar kirpa bhagat harcharan singh khalsa hajuri harimandir