Live Gurbani Kirtan Channel - Video Broadcasting and Mp3 Kirtan Audio Sharing Community.

Adverts
_
Gurbani Kirtan Video and MP3 Audio
Search for Gurbani Kirtan Video and MP3 Audio
Search:
Category:
 
AKJ Damdama Sahib 2013 - Bhai Ravinder Singh Ji at Damdama Sahib Delhi
Added: 22nd July 2013
Posted By: ssbawa
Views: 3451
Comments: 0

video rating
Bhai Ravinder Singh Ji Delhi at Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam at Gurdwara Shri Damdama Sahib on July 20th, 2013 [baaniblock] isrIrwgu mhlw 5 Gru 5 ] jwnau nhI BwvY kvn bwqw ] mn Koij mwrgu ]1] rhwau ] iDAwnI iDAwnu lwvih ] igAwnI igAwnu kmwvih ] pRBu ikn hI jwqw ]1] BgauqI rhq jugqw...

Tags: akj, damdama shaib, 2013, raen sabhai, delhi, ravinder, akhand kirtan
AKJ Damdama Sahib 2013 - Bibi Kulwinder Kaur Ji Jammu at Damdama Sahib Delhi
Added: 22nd July 2013
Posted By: ssbawa
Views: 14647
Comments: 0

video rating
Bibi Kulwinder Kaur Ji Jammu at Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam at Gurdwara Shri Damdama Sahib Delhi on July 20th, 2013 [baaniblock] mlwr mhlw 1 ] krau ibnau gur Apny pRIqm hir vru Awix imlwvY ] suix Gn Gor sIqlu mnu morw lwl rqI gux gwvY ]1] brsu Gnw myrw mnu BInw ] AMimRq bUMd...

Tags: akj, damdama shaib, 2013, raen sabhai, delhi, kulwinder,jammu, akhand kirtan
Stage show with a message - Nihaal at Delhi
Added: 27th July 2013
Posted By: ssbawa
Views: 14528
Comments: 0

video rating
Yet another message-filled rocking performance by Sikh Youth at Nihaal 2013 at New Delhi

Tags: nihaal, 2013, ramp, stage, show
Babiha Amrit Vele - Bhai Nirmal Singh Ji Khalsa at Delhi
Added: 22nd December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 123142
Comments: 0

video rating
Bhai Nirmal Singh Ji Khalsa - Hauri Ragi Shri Harimandir Sahib. [baaniblock] slok m: 3 ] bwbIhw AMimRq vylY boilAw qW dir suxI pukwr ] myGY no Purmwnu hoAw vrshu ikrpw Dwir ] hau iqn kY bilhwrxY ijnI scu riKAw auir Dwir ] nwnk nwmy sB hrIAwvlI gur kY sbid vIcwir ]1] [/baaniblock]...

Tags: babiha amrit nirmal harimandir hajuri
Rakh Leho Bhai Mere Kao - Bhai Amarjeet Singh Ji Patiala at Hari Nagar Delhi
Added: 11th April 2014
Posted By: ssbawa
Views: 7906
Comments: 0

video rating
Bhai Amarjeet Singh Ji Patiala Wale doing Gurbani Kirtan at a gurmat samagam in Hari Nagar, Delhi. [baaniblock] soriT m: 5 ] gey klys rog siB nwsy pRiB ApunY ikrpw DwrI ] AwT phr AwrwDhu suAwmI pUrn Gwl hmwrI ]1] hir jIau qU suK sMpiq rwis ] rwiK lYhu BweI myry kau pRB AwgY Ardwis ] rhwau...

Tags: amarjeet pariala rakh leho bhai hari
AKJ Rajouri Raen Sabhai 2014 - Bhai Apardeep Singh Ji UK at Rajouri Garden
Added: 11th June 2014
Posted By: ssbawa
Views: 11624
Comments: 2

video rating
Bhai Apardeep Singh Ji UK at the Annual Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam June 2014 - Rajouri Garden [baaniblock] soriT m: 3 ] dwsin dwsu hovY qw hir pwey ivchu Awpu gvweI ] Bgqw kw kwrju hir AnMdu hY Anidnu hir gux gweI ] sbid rqy sdw iek rMgI hir isau rhy smweI ]1] hir jIau swcI ndir...

Tags: akj, akhand, kirtan, raen, sabhai,rajouri,garden,apardeep,uk,2014,har,jio,sachi,nadar