Live Gurbani Kirtan Channel - Video Broadcasting and Mp3 Kirtan Audio Sharing Community.

Adverts
_
Gurbani Kirtan Video and MP3 Audio
Search for Gurbani Kirtan Video and MP3 Audio
Search:
Category:
 
Classical kirtan annual samagam 2013 - Bhai Gurmeet Singh Ji Shant Hajuri Ragi at Sohana
Added: 23rd March 2013
Posted By: ssbawa
Views: 3471
Comments: 0

video rating
Classical kirtan by Bhai Gurmeet Singh Ji Shant, Hauri Ragi sachkhand Shri Harimandir Sahib at Annual Sohana Samagam 2013

Tags: gurmeet, shant, sohana, 2013
Satgur ayo saran tuhari - Bhai Gurdev Singh Ji Hajuri Ragi at Delhi
Added: 29th May 2013
Posted By: ssbawa
Views: 9716
Comments: 0

video rating
Hajuri Ragi Shri Harimandir Sahib - Bhai Gurdev Singh Ji with his melodious kirtan at Tuglakabad - Delhi. [baaniblock] tofI mhlw 5 ] siqgur AwieE srix quhwrI ] imlY sUKu nwmu hir soBw icMqw lwih hmwrI ]1] rhwau ] Avr n sUJY dUjI Twhr hwir pirE qau duAwrI ] lyKw Coif AlyKY CUth hm inrgun...

Tags: satgur,ayo,sharan,gurdev,hajuri,harimandir,golden
10Aug2013 Raen Sabhai Samagam at Guru Harikrishan Nagar - various at Delhi
Added: 7th August 2013
Posted By: ssbawa
Views: 1999
Comments: 0

video rating
annual raenn sabhai samagam

Tags: guru, harikrishan nagar, hajuri
Mera Mann Loche - Bhai Ravinder Singh Ji Hajuri Ragi at Gurgaon
Added: 27th August 2013
Posted By: ssbawa
Views: 30596
Comments: 0

video rating
Bhai Ravinder Singh Ji at Gurgaon [baaniblock] mwJ mhlw 5 caupdy Gru 1 ] myrw mnu locY gur drsn qweI ] iblp kry cwiqRk kI inAweI ] iqRKw n auqrY sWiq n AwvY ibnu drsn sMq ipAwry jIau ]1] hau GolI jIau Goil GumweI gur drsn sMq ipAwry jIau ]1] rhwau ] qyrw muKu suhwvw jIau shj Duin bwxI ]...

Tags: ravinder,hajuri,harimandir,mera,man,loche,gurgaon
26.Oct.2013 Gurmat Kirtan Samagam at Ambala - various at Ambala
Added: 23rd October 2013
Posted By: ssbawa
Views: 2349
Comments: 0

video rating
Gurmbani katha kirtan samagam at Ambala

Tags: ambala, davinder, khanne, onkar, una, kamaljeet, hajuri
Ek Bhagat Narain - Bhai Dalbir Singh Ji Hajuri Ragi at Delho
Added: 1st December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 3180
Comments: 0

video rating
Bhai Dalbir Singh Ji Hajuri Ragi Shri Harimandir Sahib at New Delhi Gurmat Samagam. [baaniblock] bsMqu mhlw 9 ] mn khw ibswirE rwm nwmu ] qnu ibnsY jm isau prY kwmu ]1] rhwau ] iehu jgu DUey kw phwr ] qY swcw mwinAw ikh ibcwir ]1] Dnu dwrw sMpiq gRyh ] kCu sMig n cwlY smJ lyh ]2] iek...

Tags: ik bhagat narain hajuri harimandir dalbir patel nagar delhi
Avoh Meet Piare - Bhai Nirmal Singh Ji Hajuri Ragi at Delhi
Added: 1st December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 4111
Comments: 0

video rating
Bhai Nirmal Singh Ji Hajuri Ragi Shri Harimandir Sahib at Gurmat Kirtan Samagam at Krishna Park, New Delhi [baaniblock] Awvhu mIq ipAwry ] mMgl gwvhu nwry ] scu mMglu gwvhu qw pRB Bwvhu soihlVw jug cwry ] ApnY Gir AwieAw Qwin suhwieAw kwrj sbid svwry ] igAwn mhw rsu nyqRI AMjnu iqRBvx...

Tags: avo meet mit piare hajuri krishna nirmal
Hau Dhundendi Darsan Karan - Bhai Harcharan Singh Ji Hajuri Ragi at Delhi
Added: 1st December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 4633
Comments: 0

video rating
Bhai Harcharan Singh Ji Hajuri Ragi Shari Harimandir Sahib at Gurbani Kirtan Samagam at Patel Nagar , New Delhi on 19.Nov.2013 [baaniblock] tofI mhlw 5 Gru 4 dupdy 1a siqgur pRswid ] rUVo mnu hir rMgo loVY ] gwlI hir nIhu n hoie ] rhwau ] hau FUFydI drsn kwrix bIQI bIQI pyKw ] gur imil...

Tags: hau dhundendi khalsa harcharan singh harimandir hajuri patel delhi
Babiha Amrit Vele - Bhai Nirmal Singh Ji Khalsa at Delhi
Added: 22nd December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 123544
Comments: 0

video rating
Bhai Nirmal Singh Ji Khalsa - Hauri Ragi Shri Harimandir Sahib. [baaniblock] slok m: 3 ] bwbIhw AMimRq vylY boilAw qW dir suxI pukwr ] myGY no Purmwnu hoAw vrshu ikrpw Dwir ] hau iqn kY bilhwrxY ijnI scu riKAw auir Dwir ] nwnk nwmy sB hrIAwvlI gur kY sbid vIcwir ]1] [/baaniblock]...

Tags: babiha amrit nirmal harimandir hajuri
Kar Kirpa Apni Bhagati - Bhai Harcharan Singh Ji Hajuri Ragi at Delhi
Added: 22nd December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 124506
Comments: 0

video rating
Bhai Harcharan Singh Ji Khalsa - Hajuri Ragi Shri Harimandir Sahib at New Delhi [baaniblock] sUhI mhlw 5 ] kIqw loVih so pRB hoie ] quJ ibnu dUjw nwhI koie ] jo jnu syvy iqsu pUrn kwj ] dws Apuny kI rwKhu lwj ]1] qyrI srix pUrn dieAwlw ] quJ ibnu kvnu kry pRiqpwlw ]1] rhwau ] jil Qil...

Tags: kar kirpa bhagat harcharan singh khalsa hajuri harimandir