Live Gurbani Kirtan Channel - Video Broadcasting and Mp3 Kirtan Audio Sharing Community.

Adverts
_
Gurbani Kirtan Video and MP3 Audio
Search for Gurbani Kirtan Video and MP3 Audio
Search:
Category:
 
Eh Jag Meet Na Dekhyo - Bhai Harjinder Singh Ji Srinagar at Patel Nagar
Added: 1st December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 3020
Comments: 0

video rating
Bhai Harjinder Singh Ji Shri Nagar Wale at Gurmat Samagam at Patel Nagar, New Delhi [baaniblock] soriT mhlw 9 ] ieh jig mIqu n dyiKE koeI ] sgl jgqu ApnY suiK lwigE duK mY sMig n hoeI ]1] rhwau ] dwrw mIq pUq snbMDI sgry Dn isau lwgy ] jb hI inrDn dyiKE nr kau sMgu Cwif sB Bwgy ]1] khauN...

Tags: eh jag meet harjinder shrinagar patel
Jako Har Rang Lago - Bhai Mehtaab Singh Ji ASR at Delhi
Added: 7th December 2013
Posted By: ssbawa
Views: 43304
Comments: 0

video rating
Bhai Mehtaab Singh Ji Shri Amritsar wale at Gurmat Kirtan Samagam at Gurdwara Sis Ganj Sahib Delhi. [baaniblock] DnwsrI mhlw 5 ] jw kau hir rMgu lwgo iesu jug mih so khIAq hY sUrw ] Awqm ijxY sgl vis qw kY jw kw siqguru pUrw ]1] Twkuru gweIAY Awqm rMig ] srxI pwvn nwm iDAwvn shij smwvn...

Tags: jako har rang mehtaab amritsar sis ganj delhi
Pothi Parmeshar Ka Than - AKJ at Meerut
Added: 9th January 2014
Posted By: ssbawa
Views: 180296
Comments: 0

video rating
Annual Akhand Keertan Samagam at Meerut [baaniblock] swrg mhlw 5 ] poQI prmysr kw Qwnu ] swDsMig gwvih gux goibMd pUrn bRhm igAwnu ]1] rhwau ] swiDk isD sgl muin locih ibrly lwgY iDAwnu ] ijsih ikRpwlu hoie myrw suAwmI pUrn qw ko kwmu ]1] jw kY irdY vsY BY BMjnu iqsu jwnY sgl jhwnu ]...

Tags: akj akhand kirtan meerut pothi parmeshar
Tu hai waho - Bhai Balwinder Singh Ji Hajuri Ragi at Delhi
Added: 15th February 2014
Posted By: ssbawa
Views: 100734
Comments: 0

video rating
Bhai Balwinder Singh Ji Hajuri Ragi - Shri Harimandir Sahib at New Delhi [baaniblock] pRBwqI mhlw 1 ] Awvqu iknY n rwiKAw jwvqu ikau rwiKAw jwie ] ijs qy hoAw soeI pru jwxY jW aus hI mwih smwie ]1] qUhY hY vwhu qyrI rjwie ] jo ikCu krih soeI pru hoiebw Avru n krxw jwie ]1] rhwau ] jYsy...

Tags: balwinder, hajuri, harimandir, darbar, waho, vaho
Rakh Leho Bhai Mere Kao - Bhai Amarjeet Singh Ji Patiala at Hari Nagar Delhi
Added: 11th April 2014
Posted By: ssbawa
Views: 8101
Comments: 0

video rating
Bhai Amarjeet Singh Ji Patiala Wale doing Gurbani Kirtan at a gurmat samagam in Hari Nagar, Delhi. [baaniblock] soriT m: 5 ] gey klys rog siB nwsy pRiB ApunY ikrpw DwrI ] AwT phr AwrwDhu suAwmI pUrn Gwl hmwrI ]1] hir jIau qU suK sMpiq rwis ] rwiK lYhu BweI myry kau pRB AwgY Ardwis ] rhwau...

Tags: amarjeet pariala rakh leho bhai hari
Jako Har Rang Lago - Bhai Harpreet Singh Ji Gaziabad at Delhi
Added: 20th April 2014
Posted By: ssbawa
Views: 28718
Comments: 0

video rating
Bhai Harpreet Singh Ji Gaziabad at Gurmat Kirtan Samagam at Inderpuri - Delhi [baaniblock] DnwsrI mhlw 5 ] jw kau hir rMgu lwgo iesu jug mih so khIAq hY sUrw ] Awqm ijxY sgl vis qw kY jw kw siqguru pUrw ]1] Twkuru gweIAY Awqm rMig ] srxI pwvn nwm iDAwvn shij smwvn sMig ]1] rhwau ] jn ky...

Tags: harpreet ja ko har rang inderpreet gaziabad
AKJ Malviya Ngr - Bhai Apardeep Singh Ji UK at Delhi
Added: 21st April 2014
Posted By: ssbawa
Views: 29075
Comments: 0

video rating
Bhai Apardeep Singh Ji UK at Malviya Nagar Akhand Kirtan Raen Sabhai Samagam on April 19, 2014 [baaniblock] gauVI guAwryrI mhlw 5 ] Awn rsw jyqy qY cwKy ] inmK n iqRsnw qyrI lwQy ] hir rs kw qUM cwKih swdu ] cwKq hoie rhih ibsmwdu ]1] AMimRqu rsnw pIau ipAwrI ] ieh rs rwqI hoie...

Tags: apardeep akj 2014 raen sabhai akj akhand kirtan
Bahuta kahiye bahuta hoye - Bhai Gagandeep Singh GangaNgr Wale at Tikana Sahib
Added: 11th June 2014
Posted By: ssbawa
Views: 10727
Comments: 0

video rating
Bhai Gagandeep Singh Ji GangaNagar Wale at Tikana Sahib, Punjabi Bagh - Delhi [baaniblock] AMqu n isPqI khix n AMqu ] AMqu n krxY dyix n AMqu ] AMqu n vyKix suxix n AMqu ] AMqu n jwpY ikAw min mMqu ] AMqu n jwpY kIqw Awkwru ] AMqu n jwpY pwrwvwru ] AMq kwrix kyqy ibllwih ] qw ky AMq n...

Tags: tikana, sahib, punjabi, bagh, gagandeep, ganga nagar, delhi, bahuta, kahiye, hoye
Hau Balhari Satgur Charna - Bhai Guriqbal Singh Ji at Tikana Sahib
Added: 11th June 2014
Posted By: ssbawa
Views: 12496
Comments: 0

video rating
Hau Balihari Satgur Charna by Bhai Guriqbal Singh Ji at Tikana Sahib - Punjabi Bagh, New Delhi [baaniblock] vfhMsu mhlw 5 ] Dnu su vylw ijqu drsnu krxw ] hau bilhwrI siqgur crxw ]1] jIA ky dwqy pRIqm pRB myry ] mnu jIvY pRB nwmu icqyry ]1] rhwau ] scu mMqRu qumwrw AMimRq bwxI ] sIql...

Tags: tikana, sahib, punjabi, bagh, guriqbal, hau, balihari,satgur,charna
AKJ Damdama Sahib 2014 - Master Gurbachan Singh Ji Dialpuri at Damdama Sahib Delhi
Added: 20th July 2014
Posted By: ssbawa
Views: 37857
Comments: 0

video rating
Master Gurbachan Singh Ji Dialpuriat the annual Akhand Kirtan Raenn Sabhai Samagam on July 19th, 2014. .

Tags: akj, akhand, kirtan, raen, sabhai,damdama,gurbahan,dialpuri,dayalpuri.master,2014